Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.dwautoverhuur.nl.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Onjuistheden en onvolledigheden zijn echter niet altijd uit te sluiten en u dient dan ook niet zonder meer uit te gaan van de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website. De sitehouder, noch de uitgever kan enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site. De informatie verstrekt op deze website mag niet gekopieerd of verspreid worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar en/of de sitehouder.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij DW autoverhuur of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan DW autoverhuur. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door DW autoverhuur.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.